ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଭୀମ୍

ଭୀମାସ୍ତ୍ର ଚଲାଇ ସର୍ବେ ଅତ୍ତୋଦୀପ ହେବା
ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ରେ ହର୍ଷଉଲ୍ଲାସ ରେ
ଜୟ ଜୟ ଭୀମ୍ କହିବା,
ମୁକ୍ତିର ଏ ନାରା ଜୟ ଭୀମ୍
ଶକ୍ତି ର ଏ ନାରା ଜୟ ଭୀମ୍
ସଂଗ୍ରାମ ର ଏ ନାରା ଜୟ ଭୀମ୍
ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଜୟ ଭୀମ୍ ।

Read more